© 2018 by Prototip Animation Studio - Tuncay Paksoy - tuncay@prototip.tv - Türkiye

İKSV Caz Festivali

Agency: Alemetifarika

Client: İKSV

Animation: Tuncay Paksoy